Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoeksprogramma / Meerjarenonderzoek / Onderzoekslijn 1 – Monitoren van zorgbehoeften en -gebruik / Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren

Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren

Wat zijn de zorgvragen en behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen. In welke mate maken zij gebruik van zorg? Wat zijn determinanten? Dit onderzoek bouwt verder op JOnG!, een multidisciplinaire longitudinale studie bij een cohorte van 0-, 6- en 12-jarigen in Vlaanderen.

Tijdens verschillende meetmomenten wordt gepeild naar de zorgbehoefte, de zorgvraag, en het zorggebruik, de ontwikkeling op de drie domeinen (medisch, pedagogisch, psychologisch), de sociaal demografische omgeving waarin het kind opgroeit; en het sociaal netwerk waarop ouder en kind kunnen terugvallen. De gegevensverzameling is gestart in 2008 (voor de cohorte 0) en 2009 (voor de cohorten 6 en 12).

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksopzet, de thema’s en instrumenten van de JOnG studie is terug te vinden in het methodologisch rapport. Ook andere publicaties m.b.t. deze dataset zijn beschikbaar. Naar het JOnG! onderzoek. Publicaties van JOnG!

 

Doelstelling

De zorgvragen, de behoefte aan hulp en het gebruik van zorg voor kinderen, jongeren en hun gezinnen in kaart brengen, en de determinanten hiervan identificeren.

Onderzoeksvragen
 • Welke zijn de zorgvragen en welk is de behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen? Maken zij gebruik van de gepaste zorg om tegemoet te komen aan hun vragen en behoeften?
 • Welke zijn de determinanten voor het zorggebruik van kinderen, jongeren en hun gezinnen?
 • Hoe performant zijn deze zorgtrajecten, en welke zijn succesfactoren en knelpunten hierin?
 • Welke is de bijdrage van bestaande databanken, registers en/of dossiersystemen in het domein van de gezondheid, welzijn en andere relevante domeinen, tot het in kaart brengen van zorgvragen en behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen, en van hun zorggebruik en de zorgtrajecten die zij doorlopen?

Methode

 • Cross-sectionele en longitudinale analyse van de JOnG!-data
 • Bijkomende gegevensverzameling en -analyse in specifieke subgroepen van de JOnG!-cohorten met oog op een longitudinaal perspectief van 5 jaar
 • Inzetten van (een combinatie van) elkaar aanvullende onderzoeksmethoden
 • Samenwerking met andere onderzoeksprojecten, nl. “Opvoeding in relatie tot opvoedings- en gezinsondersteunende trajecten” en “Systematische screening van zorgnoden en zorggebruik”

Resultaat

Beleidsgerichte en wetenschappelijke rapportering

 • Kencijfers over gezondheid, ontwikkeling, gedrag en opvoeding in de verdiepingsgroep, met longitudinale trends over een periode van 5 jaar.
 • Kencijfers over gezondheid en prevalentie van gerapporteerde gezondheidsproblemen en van (motorische) ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen in Vlaanderen
 • Kencijfers over lichamelijke en geestelijke gezondheid, en het welbevinden in een cohorte van 6- en 12-jarigen in Vlaanderen, en evoluties over een periode van 3 jaar
 • Kencijfers over zorgen, behoefte aan hulp en zorggebruik op de verschillende meetmomenten en / of in relevant subgroepen van de cohorten
 • Longitudinale analyse van trends tussen respectievelijk 0 en 36 maanden, 6 en 8 jaar en 12 en 14 jaar
 • Een aanzet tot analyse van risico- en beschermende factoren en een analyse van de risico- en beschermende factoren voor zorgen en behoefte aan hulp, en het zorggebruik met betrekking tot deze risicogroepen;
 • Clusters van risicofactoren en beschermende factoren
 • Studie vanuit het oogpunt van de impact van sociale verschillen op de belangrijke aspecten van het opgroeien van kinderen tussen 0 en 3 jaar
 • Onderzoek van de representativiteit van de steekproef

Valorisatie

 • Nederlandse samenvattingen van de onderzoeksrapporten
 • SWVG Feiten & Cijfers
   
Timing 2012-2015
 
Coördinator

Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers

 

Copyright © Steunpunt WVG