Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

In de pers

Artikel in De Standaard

18 december 2014, Vooral huurders op privémarkt met uithuiszetting bedreigd

17 december 2014, Daklozen? 'In Lokeren zijn er geen'

en Winteropvang niet geschikt voor gezinnen met kinderen

Campuskrant

17 december 2014, Daklozen lopen niet warm voor winteropvang

De redactie.be

17 december 2014, Ruim 5.300 Vlamingen hebben geen dak boven het hoofd

Het Nieuwsblad

17 december 2014, Vlaanderen telt meer dan 5.300 daklozen

 

Interview in De ochtend op Radio 1

Radio1

Meer dan 5300 daklozen in Vlaanderen

woensdag 17 december 2014

In Vlaanderen zijn er minstens 5.378 mensen dak- of thuisloos. Dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Volgens Koen Hermans van de KU Leuven is dat zelfs nog een onderschatting, zeker wat betreft het aantal mensen die effectief op straat leven.

"We hebben geprobeerd om de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarom hebben we zowel winteropvangcentra bezocht, waar mensen slechts een nacht kunnen blijven, alsook langdurige vormen van hulpverlening", zegt Hermans.

Beluister het hele gesprek.

 


 

Studiedag "Samen werken tegen kindermishandeling: een interactief vormingsmoment voor professionals" - 29 september 2014

Antwerpen, Campus Sanderus, Thomas More Hogeschool

Hoe samen werken met hulpverleners, politie en justitie?
Welke alternatieven zijn er in de aanpak van mishandeling?
Wat met beroepsgeheim?

Kindermishandeling is een complex fenomeen. In de eerste plaats is de detectie ervan niet evident: vanaf wanneer kan een situatie daadwerkelijk als mishandeling worden beschouwd? Daarnaast zijn ook de stappen die men kan of moet zetten om een kind veilig te stellen, niet altijd eenduidig en kunnen ze verschillen al naargelang de situatie. Voorts vormt ook het evenwicht tussen vertrouwelijkheid en beroepsgeheim enerzijds, en het gepast optreden in zorgwekkende situaties anderzijds, een moeilijke uitdaging in de aanpak van kindermishandeling. In deze studiemiddag werd, vertrekkende vanuit de ervaring van het experiment ‘Protocol van Moed’, gewerkt met concrete aangrijpingspunten om te komen tot een gedifferentieerde maar haalbare aanpak in de praktijk. De nadruk lag op interactieve workshops, waarbij deelnemers samen met de workshopbegeleiders hun kennis en vaardigheden tot het omgaan met kindermishandeling in de praktijk aanscherpten. Elke deelnemer kon twee van de volgende workshops volgen:


Detectie en eerste stappen tot aanpak van kindermishandeling

Workshopbegeleiders: Sofie De Smet (VK Oost-Vlaanderen) en Luc Vlerick (CLB Gent)

Voorzitter: Stefaan Pleysier (KU Leuven)


Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering

Workshopbegeleiders: Koen Hermans (KU Leuven-Lucas) en Tine Destoop (VK Antwerpen)

Voorzitter: Tini Hilgert (Thomas More)


Samen werken rond kindermishandeling: een rechtenbenadering

Workshopbegeleiders: Christel De Craim (FOD Justitie) en Lieve Peeters (Jeugdadvocaat)

Voorzitter: Johan Put (KU Leuven)


Wat met de cliënt? Informeren van kinderen en hun ouders

Workshopbegeleiders: Peter Brepoels (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en Kristof Lisson (VK Vlaams Brabant)
Voorzitter: Kazia Uzieblo (Thomas More)


Wat met de cliënt? Het perspectief van het kind binnen ketensamenwerking

Workshopbegeleiders: Anke van Vossole (Thomas More) en Ingrid Delameilleure (VK Limburg)
Voorzitter: Anne Groenen (Thomas More & LINC)

 

Alle deelnemers ontvingen tevens een exemplaar van het boek

Samen werken tegen kindermishandeling

Het protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim

Hanne Op de Beeck, Johan Put, Anne Tans, Stefaan Pleysier, Koen Hermans


Dit boek beschrijft een evaluatieonderzoek van het pilootproject ‘Protocol van Moed’, een experiment in het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling. Het ‘Protocol van Moed’ wil een overleg tussen hulpverlening, parket en/of politie mogelijk maken in concrete dossiers van kindermishandeling waar sprake is van een verontrustende situatie en waar één van de actoren uitwisseling van gegevens tussen justitie en hulpverlening een meerwaarde vindt, bijvoorbeeld omdat men op de grenzen van de eigen werking stoot. Dit boek biedt een duidelijke omschrijving van dit uniek samenwerkingsproject dat als inspiratie kan dienen voor velerlei praktijkorganisaties die in hun werking met kindermishandeling (kunnen) worden geconfronteerd. Daarnaast komt in dit boek ook uitgebreid de wetenschappelijke studie over dit project aan bod, inclusief kritische reflecties en aanbevelingen. Het boek presenteert belangrijke inzichten voor iedereen uit de praktijk, het beleid en het onderzoeksveld die zich toelegt op thema’s als de mogelijkheden en beperkingen van beroepsgeheim, alternatieven in de aanpak van kindermishandeling en/of samenwerking tussen justitie en de zorgsector.


De publicatie kan ook online besteld worden.


Studiedag “JOnG!TALENT - Naar een effectieve zorg voor begaafde kinderen en jongeren in Vlaanderen" - 27 mei 2014

Leuven

JOnG!Talent is een studiedag voor mensen werkzaam in de onderwijs-, zorg- en welzijnssector. Zij worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen rond gepaste diagnostiek van, en zorg voor, (hoog)begaafde kinderen en jongeren.

De basis voor deze studiedag is JOnG!Talent. Dit is een epidemiologisch onderzoek naar welbevinden en begaafdheid bij kinderen en jongeren in Vlaanderen, dat kadert in de cohortstudie JOnG! van het Steunpunt WVG en de Ga voor Geluk Leerstoel Hoogbegaafdheid en welbevinden bij jongeren.

De onderzoekers stellen de resultaten van hun onderzoek voor en reiken actuele wetenschappelijke informatie aan over intelligentie, hoogbegaafdheid en diagnostiek. Aansluitend vertellen deskundigen uit de klinische praktijk, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en scholen over hun ervaringen met individuele begeleiding, en de aanpak van (hoog)begaafde kinderen in het basis- en secundair onderwijs.

Deze studiedag is een initiatief van de Dienst Jeugdgezondheidszorg en de Onderzoekseenheid School- en Ontwikkelingspsychologie KU Leuven, in samenwerking met de Ga voor Geluk Leerstoel en het Steunpunt WVG.

Meer informatie vindt u in de folder.

Bekijk hier de presentaties


Seminarie ‘Mondzorg voor kwetsbare ouderen: gekkenwerk?’ – 7 mei 2014

Gent

Bekijk hier de presentaties:

Vergrijzing en preventie worden zelden gekoppeld en vooral het belang van preventieve mondzorg bij kwetsbare ouderen wordt (te) vaak in vraag gesteld. Een gezonde mond op oudere leeftijd kan echter de levenskwaliteit in belangrijke mate verhogen, een aantal gezondheidsproblemen voorkomen en in sommige gevallen vroegtijdige opname in woonzorgcentra vermijden. 

Opzet van het seminarie was, een interactief debat te stimuleren over een globale aanpak voor mondzorg voor kwetsbare ouderen en de deelnemers te sensibiliseren voor een gezamenlijke en globale aanpak. De doelgroep van het seminarie waren beleidsverantwoordelijken, directies en zorgcoördinatoren van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, coördinerende raadgevende artsen, huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten enz.


SWVG Studiedag – 14 mei 2014 (uitgesteld)

Leuven

De vergrijzing, een groeiende diversiteit, een toenemende vraag naar zorg, … dagen beleidsverantwoordelijken, wetenschappers en praktijkwerkers uit om zorg en ondersteuning met vernieuwde uitgangspunten tegemoet te treden. Het streven naar integrale zorg wordt als één van de belangrijkste doelstellingen gezien (SAR WGG, 2012). Principes als vraaggerichte zorg en ondersteuning, samenwerking tussen disciplines en sectoren, toegankelijkheid en performantie zijn al vele jaren verankerd in de visie van het Steunpunt WVG.

Tijdens deze studiedag zal het Steunpunt integrale zorg in Vlaanderen vanuit diverse perspectieven belichten. De ruime waaier aan wetenschappelijke onderzoeksresultaten in verschillende disciplines en sectoren (preventieve gezondheidszorg, thuiszorg, jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap, …) biedt ons een handvat.

Er zal voldoende tijd en ruimte voorzien worden om met u in kleine groepen van gedachten te wisselen.

Copyright © Steunpunt WVG