Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / JOnG

JOnG!

JOnG! is de naam voor het onderzoeksprogramma ‘Jeugd en Gezin’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. JOnG! is een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling, opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen, jongeren en hun gezin en hun zorgtrajecten. Dit onderzoek is nieuw voor Vlaanderen.

JOnG! biedt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een duidelijk en genuanceerd beeld van de nieuwe generatie kinderen en jongeren en hun gezin, inclusief het perspectief van jongeren zelf. Door het gebruik van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten kunnen de resultaten van dit onderzoek in een internationaal perspectief gesitueerd worden. Dit maakt het mogelijk om vernieuwende kennis en inzichten te ontwikkelen voor Vlaanderen, en het beleid te ondersteunen met oog op een kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid.
 

Heel concreet onderzoeken we:

 • de ontwikkeling van kinderen en jongeren op verschillende domeinen,
 • het samenspel van medische, psychologische en pedagogische aspecten van ontwikkeling,
 • ontwikkelingspaden van kinderen en jongeren,
 • zorg- en hulpverleningstrajecten.
   

In de periode 2007 – 2011 werden ouders van 0-, 6- en 12-jarigen, en 12-jarigen zelf, meerdere keren onderzocht in het kader van de JOnG! studie. In totaal zijn ongeveer 6.000 kinderen en jongeren en hun ouders betrokken bij het onderzoek. Tijdens verschillende meetmomenten is gepeild naar de zorgbehoefte, de zorgvraag en het zorggebruik, de ontwikkeling op de drie domeinen (medisch, pedagogisch, psychologisch), de sociaaldemografische omgeving waarin het kind opgroeit, en het sociaal netwerk waarop ouder en kind kunnen terugvallen.

In 2012-2015 loopt JOnG! verder via de onderzoekslijnen 'Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren' en ‘Opvoeding in relatie tot opvoedings- en gezinsondersteunende trajecten’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De onderzoekers zullen volgende onderzoeksvragen bestuderen:

 • Hoe stelt de nieuwe generatie kinderen en jongeren het op vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid, welbevinden, gedrag en opvoeding. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen, met name kinderen en jongeren met risicofactoren die hun persoonlijke ontwikkeling kunnen beïnvloeden. 
 • Welke zijn de zorgvragen en welk is de behoefte aan hulp van kinderen, jongeren en hun gezinnen? Maken zij gebruik van de gepaste zorg om tegemoet te komen aan deze vragen en behoeften?
 • Welke zijn de determinanten voor het zorggebruik door kinderen, jongeren en hun gezinnen?
 • Hoe performant zijn deze zorgtrajecten, en welke zijn de succesfactoren en knelpunten?
 • Wat zijn kenmerken van gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning op vlak van opvoeding en gezin?
 • Is er een verband tussen opvoedingskenmerken, de nood aan zorg en de feitelijke zorg, en dit binnen longitudinaal perspectief?
 • Worden gezinnen met opvoedingsvragen bereikt door de gepaste diensten, en hoe wordt deze ondersteuningervaren ?

Copyright © Steunpunt WVG